top of page

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Öğrencinin Bilgilendirilmesi ve İzni

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun" olarak anılacaktır) kapsamında ODTÜ Araştırma ve Geliştirme Topluluğu ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (öğrenim bilgileriniz, iletişim bilgileriniz vb.) ODTÜ Araştırma ve Geliştirme Topluluğu tarafından Kanun'a uygun şekilde  gerekli güvenlik tedbirleri altında muhafaza edilecektir.  ODTÜ Araştırma ve Geliştirme Topluluğu , ODTÜ MÜLAKAT GÜNLERİ Başvuru Formu’nu ve bu form üzerindeki bilgiyi sadece istendiği zaman yetkili resmi mercilerle paylaşacaktır. ODTÜ Araştırma ve Geliştirme Topluluğu, ODTÜ Mülakat Günleri Başvuru Formu’ndaki verileri firmalara başvuruları gönderme ve mülakat süreçleri amacı ile işleyebilir ve etkinlik/topluluk bünyesindeki diğer firmalara (yurtdışı aktarım ve tercih edilmemiş firmalar dahil) aktarabilir. Aday işbu formu doldurup, ODTÜ Araştırma ve Geliştirme Topluluğuna  göndermeden önce belirtilen konularda bilgilendirilmiş olup, işbu formu onaylayarak özgür iradesi ile açık ve net olarak verilerin işlenmesine ve aktarılmasına izin vermiştir.

 

ODTÜ Araştırma ve Geliştirme Topluluğu, ODTÜ MÜLAKAT GÜNLERİ Başvuru Formu’nu ve bu form üzerindeki bilgiyi sadece istendiği zaman yetkili resmi mercilerle paylaşacaktır. ODTÜ Araştırma ve Geliştirme Topluluğu, ODTÜ Mülakat Günleri Başvuru Formu’ ndaki verileri firmalara başvuruları gönderme ve mülakat süreçleri amacı ile işleyebilir ve etkinlik/topluluk bünyesindeki diğer firmalara (yurtdışı aktarım ve tercih edilmemiş firmalar dahil) aktarabilir. ODTÜ Araştırma ve Geliştirme Topluluğu kişisel verilerinizi kendi bünyesinde 5(beş) yıl saklayacaktır. Aday işbu formu doldurup, ODTÜ Araştırma ve Geliştirme Topluluğuna  göndermeden önce belirtilen konularda bilgilendirilmiş olup, işbu formu onaylayarak özgür iradesi ile açık ve net olarak verilerin işlenmesine ve aktarılmasına izin vermiştir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kişisel Verilerinizin; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "kişisel verilerin işlenmesi" olarak kabul edilmektedir.

Hangi kişisel bilgilerinizi işliyoruz?

 • Kimlik verisi; Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz

 • İletişim verisi; E-posta adresiniz, cep telefon numaranız

 • Eğitim verisi; Öğrenim durumu ve özgeçmişinize eklediğiniz veriler

 • Özel nitelikli kişisel veri; sağlığınıza ilişkin bilgiler, özgeçmişte yer vermeniz halinde dernek, vakıf, sendika üyeliklerine ait bilgiler

 • Diğer; varsa özgeçmişinize eklediğiniz her türlü word, excel, sunum dosyaları, Submission ID, Login ID, IP adresi, log kayıtları, başvuru sürecini kendi altyapılarında yöneten işverenler için başvurunun gerçekleşmesi amacıyla ilgili işveren’in belirlemiş olduğu adrese yönlendiriliken işlemi yapan kullanıcının kullanıcı adı/email/yönlendirme yapılan gün bilgisi

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

 

 • ODTÜ Araştırma ve Geliştirme Topluluğu olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, ODTÜ Mülakat Günleri’ne başvuruyorsanız aramızda kurulabilecek iş akdinin ifası ve ODTÜ Araştırma ve Geliştirme Topluluğu' nun meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel ve/veya elektronik ortamda iletmeniz, ODTÜ MÜLAKAT GÜNLERİ Başvuru Formu’ na bilgi ve görüntü girişi yapmanız ve internet ortamına 3. kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, size verdiğimiz istihdam hizmetine ilişkin bu Hizmet Sözleşmesi’nin ifası için aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Etkinlik sürecince sizleri ODTÜ Mülakat Günleri’ nden haberdar etmek.

 • Başvurularınız sonucunda olumlu/olumsuz dönütleri tarafınıza iletmek

 • ODTÜ Ar-Ge Topluluğunun düzenlediği etkinliklerden haberdar etmek.

 • Size mülakat ayarlamak, firma yetkililerinin de doğru adaya ulaşabilmeleri amacıyla, paylaştığınız kişisel verilerinizden yararlanarak partner firmalarımız ile eşleştirme yapmak

 • Özgeçmişinizi, başvuru yaptığınız şirketlere ve etkinlik sonrası ODTÜ Mülakat Günlerine etkinlikte katılan tüm firmalara göndermek

 • Hizmet kalitemizi arttırmak ve hizmet kontrolü sağlamak

 • Size mülakat deneyimi ve istihdam hizmetimizi sağlayabilmek adına özgeçmişinizde yer alan özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere özgeçmişinizde ekleri ile beraber yer alan kişisel verilerinizi yurt içi ve/veya yurt dışı merkezli partnerlerimiz ile paylaşmak

 

Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için, kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde işleyebilmekteyiz:

 • Piyasa yorumlama, satış, pazarlama analizleri, yönetimsel analizler

 • Size verdiğimiz hizmetin kalitesini arttırmak ve kalite kontrolünü sağlamak

 • İşverenler için hizmet satışını artırmak, pazarlama, müşteri memnuniyet analizinin yapılmasını sağlamak

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?

Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz:

Yukarıdaki etkileşimler haricinde, kişisel verileriniz, adayın, özgeçmişininin görüntülendiği durumlarda, görüntüleyen kişi/kurumlar ile paylaşılmaktadır.

 • Özgeçmiş(leri)inizin paylaşımı, tüm partner firmalarımıza aktarılmaktadır.

 

HAKLARINIZ

KVKK’ nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • ODTÜ Araştırma ve Geliştirme Topluluğu ’nun hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.

 • Ayrıca, ODTÜ Araştırma ve Geliştirme Topluluğundan  yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) ODTÜ Araştırma ve Geliştirme Topluluğu 'ndan talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

bottom of page